ตั้งฮั่วเส็ง ร่วมกับ อินโดไชน่าเอ็กพลอเรอร์.ชวนคุณสัมผัส

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา

ล่องเรือชมธรรมชาติที่นิงบิงห์ (ฮาลองบก) - สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสายหมอกเมืองซาปา 

สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว 

วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย – ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เดินทาง 18 - 21 ก.พ.59 โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 

สมาชิกท่านละ 18,900 บาท

 

วันที่ 18 ก.พ.58 กรุงเทพฯ – ฮานอย - นิงบิงห์

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

06.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3202

08.20 น. เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมืองนิงบิงห์ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึงว่า ฮาลองบก ระยะทางประมาณ 80 กม. (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมืองนิงบิงห์ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือพาย (1 ลำ นั่งได้ 2 คน) ในทุ่งนาข้าว พื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาล จนได้รับการขนานนามว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน ” หรือที่รู้จักกันในนาม    ฮาลองบก ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน  ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ชมนาข้าวเขียวขจี และบัวหลากหลายสี อย่างเพลิดเพลินใจ ชม ถ้ำต๋ามก๊ก (Tam Coc) หรือลอดตำก๊ก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ชม ภูเขาหินน้อยใหญ่ ที่มีรูปร่าง แปลกตา ทั้งถูกกัดเซาะจนกลายเป็นโถงถ้ำ และ รูปแบบ ต่างๆมากมาย ภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียง รายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์จากนั้นเดินทางกลับ สู่ฮานอย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  หลังอาหารเย็น ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของ เวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยวพิณ สายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา  จากนั้นนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พักระดับ 3 ดาว CWD Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 19 ก.พ.59 ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านกัตกัต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3) หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง  เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ ระหว่างทาง ท่าน จะได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ เทือกเขาของเมืองแห่งสายหมอก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวม้ง อพยพมาจากประเทศจีนมีเครื่อง แต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ  โดยเดินลัดเลาะบนเขาตามเส้นทางซึ่งข้างทางเต็มไปด้วย บ้านที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมือง (สามารถเข้าไปในตัวบ้านเพื่อสัมผัสบรรยากาศและชีวิตจริงๆ ของชาวฮาม้ง) บ้าน ทุ่งนา, การเลี้ยงสัตว์, ทุ่งหญ้าเขียวขจี, ต้นไม้ ใหญ่,สะพานข้ามน้ำตก ฯลฯ เชิญอิสระในการเลือกซื้ออุดหนุนของที่ระลึกของชาวบ้าน

เย็น ถึงเมืองฮาลอง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่าน เดินเล่น ตลาดไนท์พลาซ่า เมืองซาปา เชิญท่านอิสระกับ การซื้อของที่ระลึกและของฝากพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว Holiday Sapa  Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 20 ก.พ.59 ตลาดเมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง - ฮานอย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)  หลังอาหารนำท่าน  ชมวิวรอบเมืองซาปา ที่ดูง่าย ๆ สบาย ๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยง และชาว พื้นเมืองที่คอยยิ้มต้อนรับและพูดคุย กันอย่างสนุกสนาน ชมโบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศส เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (SAPA MARKET) ชมสินค้าท้องถิ่น และชมบรรดาเหล่าชาวเขาที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี้ มีเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ นำท่านขึ้นสำรวจ ความงามของภูเขาฮามรอง (HAMRONG MOUNTAIN) ประกอบไปด้วย สวนดอกกล้วยไม้, สวนดอกท้อ, สวนดอกไม้นานาชนิด จุดชมวิวของภูเขาฟานซิปัง (FANXIPANG MOUNTAIN) ที่สูงเด่นตระหง่านถึง 3,143 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ สู่ ฮานอย โดยเส้นทางเดิม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พักระดับ 3 ดาว CWD Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 21 ก.พ.59 ซิตี้ทัวร์เมืองฮานอย - กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (8)

08.00 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยาของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือน ก.ย. - พ.ย.) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ใน โรงแก้วอยู่ในสภาพเกือบ100% ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งกายสุภาพไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว รองเท้าแตะ) จากนั้นชมทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์  และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ  สักการะเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียวตามประวัติกล่าวว่ามาจากการนิมิต 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  จากนั้นนำท่านชม  วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างใน พ.ศ.1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหาร นี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม อดีตเคยเป็นสถานที่ สำหรับสอบจองหงวน  ภายในจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิด ความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฎิหารย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำ สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่  กลาง ทะเลสาบ ชมวัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมี ความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นอิสระ ช้อบปิ้งย่านถนนเก่า36สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน นอยไบ

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3207

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

*หมายเหตุ 

โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม ค่าตั๋วโดยสาร ไป -กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร) ,ค่าภาษีสนามบินไทย – ค่าภาษีสนามบินเวียดนาม, ค่ารถ โค้ชปรับอากาศนำเที่ยว,ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน), ค่าอาหารตามที่ระบุ,เครื่องดื่ม, ค่าเข้าชมสถานที่ ,ค่าประกัน 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ,ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก./ท่าน,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ วันละ100บาท/คน/วัน(รวมตลอดทริปท่านล่ะ 400 บาท),ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดิน (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) อุบัติเหตุการเดินทางฯ ทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % เอกสารประกอบการเดินทาง  - หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน   

**ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

สำรองที่นั่งได้ที่

   เคาน์เตอร์บริการลูกค้า แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นB ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

   เคาน์เตอร์สมาชิกสัมพันธ์  ชั้น 4ตั้งฮั่วเส็ง บางลำพู โทร.02-4340448 ต่อ 1222,1234

ตั้งฮั่วเส็ง ร่วมกับ อินโดไชน่าเอ็กพลอเรอร์.ชวนคุณสัมผัส
 
เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ซาปา
 
ล่องเรือชมธรรมชาติที่นิงบิงห์ (ฮาลองบก) - 
 
สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งสายหมอกเมืองซาปา 
 
สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว 
 
วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย – 
 
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 
เดินทาง 18 - 21 ก.พ.59 โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 
 
สมาชิกท่านละ 18,900 บาท
 
วันที่ 18 ก.พ.58 กรุงเทพฯ – ฮานอย - นิงบิงห์
 
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 
 
สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
 
06.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 
 
3202
 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
 
นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ เมือง        นิงบิงห์ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึงว่า ฮาลองบก 
 
ระยะทางประมาณ 80 กม. (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นเมืองนิงบิงห์ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่าน 
 
เปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือพาย (1 ลำ นั่งได้ 2 คน) ในทุ่งนาข้าว พื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ 
 
อันกว้างใหญ่ไพศาล จนได้รับการขนานนามว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน ” หรือที่รู้จักกันในนาม    
 
ฮาลองบก ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน  
 
ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ชมนาข้าวเขียวขจี 
 
และบัวหลากหลายสี อย่างเพลิดเพลินใจ ชม ถ้ำต๋ามก๊ก (Tam Coc) หรือลอดตำก๊ก 
 
เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ชม ภูเขาหินน้อยใหญ่ ที่มีรูปร่าง แปลกตา 
 
ทั้งถูกกัดเซาะจนกลายเป็นโถงถ้ำ และ รูปแบบ ต่างๆมากมาย ภูเขาหินนับหมื่นๆยอดที่เรียง 
 
รายอยู่บนทุ่งนาข้าวสีเขียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจนมีคำกล่าวว่าที่นี่ยิ่งใหญ่ราวกับฮาลองเบย์
 
จากนั้นเดินทางกลับ สู่ฮานอย 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  
 
หลังอาหารเย็น ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long 
 
ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของ เวียดนาม 
 
ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ 
 
ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยวพิณ สายเดียว 
 
จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา  จากนั้นนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พักระดับ 3 ดาว 
 
CWD Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 19 ก.พ.59 ฮานอย – ซาปา - หมู่บ้านกัตกัต
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3) 
 
หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ254 กิโลเมตร 
 
โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการ เดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง  
 
เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ ระหว่างทาง 
 
ท่าน จะได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ เทือกเขาของเมืองแห่งสายหมอก
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) 
 
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวม้ง อพยพมาจากประเทศจีนมีเครื่อง 
 
แต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ  
 
โดยเดินลัดเลาะบนเขาตามเส้นทางซึ่งข้างทางเต็มไปด้วย บ้านที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมือง 
 
(สามารถเข้าไปในตัวบ้านเพื่อสัมผัสบรรยากาศและชีวิตจริงๆ ของชาวฮาม้ง) บ้าน 
 
ทุ่งนา, การเลี้ยงสัตว์, ทุ่งหญ้าเขียวขจี, ต้นไม้ ใหญ่,สะพานข้ามน้ำตก ฯลฯ 
 
เชิญอิสระในการเลือกซื้ออุดหนุนของที่ระลึกของชาวบ้าน
 
เย็น ถึงเมืองฮาลอง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่าน เดินเล่น 
 
ตลาดไนท์พลาซ่า เมืองซาปา เชิญท่านอิสระกับ การซื้อของที่ระลึกและของฝากพื้นเมือง 
 
จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว Holiday Sapa  Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 20 ก.พ.59 ตลาดเมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง - ฮานอย
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)  หลังอาหารนำท่าน  ชมวิวรอบเมืองซาปา ที่ดูง่าย 
 
ๆ สบาย ๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยง และชาว พื้นเมืองที่คอยยิ้มต้อนรับและพูดคุย 
 
กันอย่างสนุกสนาน ชมโบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศส เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (SAPA MARKET) 
 
ชมสินค้าท้องถิ่น และชมบรรดาเหล่าชาวเขาที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี้ 
 
มีเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ นำท่านขึ้นสำรวจ ความงามของภูเขาฮามรอง (HAMRONG 
 
MOUNTAIN) ประกอบไปด้วย สวนดอกกล้วยไม้, สวนดอกท้อ, สวนดอกไม้นานาชนิด 
 
จุดชมวิวของภูเขาฟานซิปัง (FANXIPANG MOUNTAIN) ที่สูงเด่นตระหง่านถึง 3,143 
 
เมตร
 
เที่ยง    
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ สู่ ฮานอย 
 
โดยเส้นทางเดิม 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พักระดับ 3 ดาว CWD 
 
Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 21 ก.พ.59 ซิตี้ทัวร์เมืองฮานอย - กรุงเทพฯ
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (8)
 
08.00 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยาของ ท่านโฮจิมินห์ 
 
อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ 
 
(ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือน ก.ย. - พ.ย.) 
 
ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ใน โรงแก้วอยู่ในสภาพเกือบ100% 
 
ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ (กรุณาแต่งกายสุภาพไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสาย 
 
เดี่ยว รองเท้าแตะ) จากนั้นชมทำเนียบประธานาธิบดี 
 
ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน 
 
ชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์  และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว 
 
ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ  สักการะเจ้าแม่กวนอิม 
 
ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียวตามประวัติกล่าวว่ามาจากการ
 
นิมิต 
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
 
จากนั้นนำท่านชม  วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างใน 
 
พ.ศ.1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหาร นี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม 
 
เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม 
 
อดีตเคยเป็นสถานที่ สำหรับสอบจองหงวน  ภายในจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นเต่า 
 
หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน 
 
ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
 
ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน 
 
กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน 
 
แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิด ความท้อแท้พระทัย 
 
เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฎิหารย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระอ
 
งค์ เพื่อทำ สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น 
 
พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน 
 
ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน 
 
ณทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่  กลาง ทะเลสาบ ชมวัดหง็อก เซิน 
 
(วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมี 
 
ความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 
 
ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 
 
จากนั้นอิสระ ช้อบปิ้งย่านถนนเก่า36สาย มากมายไปด้วยสินค้าของฝากของที่ระลึก 
 
อาทิ ตุ๊กตา กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ฯลฯ
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน